Nejnovější zprávy: Robert Goláň svými snímky promlouvá s lidmi na okraji Studenti mapují vizuální smog v ulicích Valašského Meziříčí

Aktuálně

Ve Zlíně plánují deratizaci potkanů

Deratizaci zaměřenou na hubení potkanů zahájí ve Zlíně odborná firma od 14. března. Její ukončení je plánováno o měsíc později 14. dubna.

Ochranná deratizace se provádí na prvním místě za účelem ochrany lidského zdraví, jelikož potkani jsou přenašeči původců řady nebezpečných onemocnění přenosných i na člověka. Počet těchto onemocnění se pohybuje kolem třiceti a k těm nejvýznamnějším z nich patří např. salmonelózy, leptospirózy apod. Na druhém místě je snaha zabránit ekonomickým škodám, které hlodavci způsobují zejména na potravinách, ale rovněž na objektech, kanalizaci, komunikacích, kabelových rozvodech jiných zařízeních,“ vysvětlila vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství Vladimíra Pavlovová.

V případě zájmu se mohou občané sami aktivně zapojit. Přímo v terénu mohou informovat pracovníky provádějící deratizaci o místech výskytu hlodavců, anebo mohou výskyt hlodavců oznámit prostřednictvím telefonu na telefonních číslech: 605 952 716 nebo 732 754 501; popřípadě mohou také informovat Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína, na telefony: 577 630 925 a 778 400 310.

V širším povědomí lidí je ochrana před hlodavci vnímána pouze jako jejich hubení. Nutno ji však chápat jako celý systém opatření směřujících k jejich regulaci a udržení populace na co nejnižší úrovni. S tím je spojeno i monitorování případných míst, kde by mohlo dojít k výskytu hlodavců (například pohozené zbytky potravin, nepořádek apod.). Tento monitoring je prováděn pracovníky firmy DERATEX, Odborem životního prostředí
a zemědělství Magistrátu města Zlína a současně i pomocí hlášení občanů. Slouží k vytvoření uceleného přehledu a k následnému pokládání nástrah na již předem vytipovaná místa. Pro zajištění co nejvyššího efektu, je třeba provádět deratizaci pravidelně a zároveň uplatňovat preventivní opatření, která však předpokládají určité vědomosti obyvatelstva.

Pravidelná kontrola a samotný zájem obyvatel o tuto problematiku může zabránit zasídlení hlodavců a včas signalizuje nutnost provedení represívního zásahu.Represívní zásahy a nutnost prevence vyplývá i ze samotné biologie potkana, který dospívá po 3 měsících života, samice je březí pouze tři týdny a vrhá 3 až 7krát do roka 5 až 15 mláďat. Jeden pár potkanů může mít teoreticky až 800 potomků za rok.

Smyslem preventivních opatření je, co nejvíce ztížit životní podmínky hlodavců, zamezit jim zbytečný přístup k potravě (například volným pokládáním zbytků potravin pro kočky, krmením kachen, nutrií nebo jiných zvířat), přístup do objektů, obydlí, znesnadnit jim hnízdění apod. Veškerá tato opatření zahrnují správné zacházení s odpady, včetně likvidace černých skládek. V neposlední řadě je to vyvarování se zbytečného skladování nepoužívaného materiálu všude tam, kde by mohlo být vytvořeno prostředí pro hnízdění hlodavců.