Nejnovější zprávy: ​EXPEDICE Z101 aneb tři roky v Africe ve stopách Hanzelky a Zikmunda ​Muzeum vystavuje lampu z Titanicu. Nabízí ji k prodeji

Společnost

Zlín chce být do roku 2035 zahradním městem plným zeleně

Zlín má novou strategii. Schválili ji zastupitelé na konci loňského roku. Hlavními body jsou mimo jiné dostupnost rekreace, nizká kriminalita nebo úzká spolupráce s univerzitou na rozvoji území.


Autor: Město Zlín

Zlín má novou rozvojovou strategii. Dokument s názvem „Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030„ s výhledovým horizontem do roku 2035 (dále jen strategie ZLÍN 2030) dostal zelenou, schválilo jej na svém zasedání 9. prosince 2021 Zastupitelstvo města Zlína. Nahradí dosavadní strategii ZLÍN 2020, které skončila platnost.

„Strategie se aktem schválení zlínskými zastupiteli stala vrcholným plánovacím dokumentem města. Ten nastavuje jasné směřování jeho dalšího rozvoje. Bude sloužit jako manažerský, informační a prezentační nástroj a také jako podklad pro čerpání dotací,“ uvedl primátor města Zlína Jiří Korec.

Pro rozvojová strategie staví na hlavních hodnotách města Zlína, kterými jsou rodina a kvalita života ve městě. Ty se opírají mimo jiné o prostorovou koncepci Zlína jako zahradního města s vysokým podílem zelených ploch, dostupnost atraktivního území vhodného k rekreaci, nízkou úroveň kriminality, nabídku širokého spektra infrastruktury občanské vybavenosti, rostoucí nabídku pracovních příležitostí nebo v neposlední řadě o existenci univerzity, coby silného aktéra rozvoje území. Přidanou hodnotou je také skutečnost, že životní prostředí ve Zlíně nenese zátěž průmyslového znečištění z minulosti.

Zlín, je ve strategickém dokumentu definován jako město nekonečných možností s tím, že v roce 2035 bude mít 100 000 obyvatel. Na vizi navazuje hlavní (tzv. globální) cíl, kterým je zvýšit počet obyvatel a za tímto účelem vytvářet město přívětivé rodině a obyvatelům všech generací, město s kvalitním životním prostředím a dostupným bydlením, kde se lidé cítí bezpečně a mají možnost využít kvalitní služby a to včetně nabídky vzdělávání a volnočasových aktivit pro osobní růst a naplňování životních hodnot.

Důležitým krokem k naplnění vize bude pořízení propracované rozvojové urbanistické koncepce, která naváže na unikátní urbanisticko-architektonické ztvárnění Zlína, pocházejícího z baťovské éry. Mezi strategické cíle patří také podpora kvalitního vzdělávání ve městě, které bude vycházet z principů baťova školství s akcentací na trendy 21. století.

„Důraz bude kladen na rozvoj klíčových kompetencí, podporu jazykových a ekonomických znalostí, manažerských schopností, technických dovedností, digitální gramotnosti a zdravého životního stylu,“ podotkl Jiří Korec.

Výzvou pro rozvoj města je pak oblast dopravy. Stávající dopravní situace omezuje rozvoj města jednak svou neefektivitou a také negativním působením na kvalitu veřejného prostoru, životní prostředí a veřejné zdraví. Ambicí strategie je proto do roku 2030 tyto problémy překonat.

„Řešení dopravních problémů bude sledovat dvě základní roviny – zlepšení dopravního napojení města na nadřazené dopravní sítě státního a mezinárodního významu a vyřešení dopravních problémů uvnitř města. Ze strategie v tomto směru vyplývají úkoly, které vyústí v řadu konkrétních projektů,“ dodal Jiří Korec.

Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030 byla zpracovávána ve spolupráci s externím zpracovatelem (společnost PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.) v součinnosti s Magistrátem města Zlína. Zapojeni byli rovněž významní aktéři ve městě např. zástupci významných institucí, neziskových organizací, dále občané města, podnikatelské subjekty i odborná veřejnost. Tvorba strategie a diskuse nad její podobou trvala od dubna 2020 do letošního října.

Strategie rozvoje statutárního města Zlína do roku 2030 – ZLÍN 2030 s výhledovým horizontem do roku 2035 je umístěna zde: Strategie rozvoje statutárního města Zlína.