Nejnovější zprávy: Luhovaný Vincent bude letos „přes čáru“ Koupaliště ve Valašském Meziříčí letos otevře nový bazén

Společnost

​Potvrzeno auditorem. Vsetín vloni hospodařil s přebytkem téměř 3 miliony korun

Zastupitelé na dubnovém zasedání schválili závěrečný účet města Vsetín za rok 2021. Vyplývá z něj, že město hospodařilo s přebytkem téměř 3 milionu korun.


Autor: Město Vsetín

Město Vsetín vstupovalo do roku 2021 s plánovými příjmy 563 milionů korun a výdaji 721,2 milionu korun, přičemž schodek ve výši 158,2 milionu korun byl krytý smluvně zajištěnou krátkodobou půjčkou a přebytkem hospodaření z minulých let.

K tomuto kroku ale nebylo nutno přistoupit, neboť skutečné příjmy nakonec dosáhly výše zhruba 712 milionů korun a celkové výdaje 709 milionu korun, což znamená přebytek ve výši téměř 3 milionu korun,“ upřesnila vedoucí finančního odboru radnice Jana Matochová s tím, že na kladném hospodaření města se podílely například vyšší daňové výnosy. „Při tvorbě rozpočtu jsme s ohledem na přetrvávající pandemii koronaviru vycházeli ze skutečných daňových příjmů v roce 2020. Nakonec ale například výnos u daně z příjmu právnických osob předčil očekávání o 35 milionů a u daně z přidané hodnoty o 32 milionů korun,“ doplnila Matochová.

Ke snížení celkových výdajů přispěla například úsporná opatření, k nimž radnice sáhla z důvodu obezřetnosti vyplývající z koronavirové pandemie. Týkala se například provozu úřadu a odloženy byly některé investiční akce,“ dodala Matochová.

Pokud jde o investiční akce, těch radnice plánovala v roce 2021 realizovat či rozpracovat celkem 60. Z nich se skutečně dočkalo dokončení 33. Dalších 21 bylo rozpracováno a pokračovat budou v letošním roce či letech následujících.

„Mezi nejvýznamnější investiční akce loňského roku patřily dokončení stavby hasičské zbrojnice v Rokytnici a demolice betonových ochozů sportovního stadionu na Ohradě, která byla prvním krokem pro jeho celkovou rekonstrukci. Obdobně tomu bylo v případě demolice přístavby sportovní haly Na Lapači, na kterou nyní navazuje přeměna přednádražního a zanádranžího prostoru, jakož i rekonstrukce samotného vlakového nádraží. Tedy aktivit, na nichž město participuje spolu s dalšími investory,“ uvedl starosta Jiří Růžička a pokračoval: „K dalším významným investičním akcím města v roce 2021 patřilo dokončení regenerace sídliště Luh, stavba točny s autobusovými zastávkami před průmyslovým areálem bývalé Zbrojovky v Jasenicích, sanace svahu a oprava chodníku na ulici Palackého, sanace opěrných zdí a komunikace Na Výšině, rekonstrukce dvaceti bytů v domech zvláštního určení Pod Žamboškou a na ulici Generála Klapálka, oprava komunikace a parkovacích ploch na ulici Okružní, revitalizace vnitrobloku na Trávníkách, stavba mostu na Horní Jasence a veřejných toalet v Panské zahradě, stavební úpravy bývalého kulturního zařízení na Sychrově či rozsáhlé opravy ve školských zařízení.“

Hospodaření města Vsetín za rok 2021 bylo přezkoumáno auditorskou společností, která nezjistila chyby či jiné nedostatky, ani žádnou rizikovou oblast.