Nejnovější zprávy: Otrokovice plánují na čtvrtek další zásah proti komárům Starý dobrý western láká milovníky country hudby na Bystřičku

Policie & Hasiči

Policie zřídila v Holešově migrační point

​V souvislosti s vysokými počty zajištěných nelegálních migrantů tranzitujících zejména přes území Zlínského a sousedního Jihomoravského kraje Policie ČR v prostorách Vyšší policejní školy a Střední policejní školy MV v Holešově zřídila registrační místo.

Ilustrační foto
Autor: Policie ČR

Pochopitelně, samotnému zřízení registračního místa předcházela důsledná komunikace nejen se zástupci školy samotné, ale především se zástupci dotčené samosprávy. Prvotní jednání se k tomuto tématu uskutečnilo 1. září, a to za přítomnosti starosty města Holešov, který byl o záměru informován ze strany vedení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.

Na setkání v Holešově v pondělí 5. září poskytl první náměstek policejního prezidenta genmjr. Tomáš Lercha informace o situaci.

Informace, které Ředitelství služby cizinecké policie do ucelené podoby připravilo, ve snaze o vysvětlení situace a uklidnění občanů uvádíme níže.

Co se děje?

Policie České republiky se od začátku tohoto roku potýká s výrazným meziročním nárůstem tranzitní nelegální migrace přes naše území. Tento trend se zhruba od června ještě zvýšil a v současné době nepolevuje. Jde v naprosté většině odhalených případů o občany třetích zemí, nejčastěji o státní příslušníky Sýrie, u kterých s ohledem na aktuální vnitropolitickou a bezpečnostní situaci v jejich domovině existuje překážka k vycestování, tzn. mezinárodní právo neumožňuje jejich navrácení zpět do domovského státu.

Mám se bát?

Není čeho. Ačkoliv naše statistiky dokládají až několikasetprocentní meziroční nárůst počtu zajištěných nelegálních migrantů, ve statistikách kriminality se tato skutečnost v tuto chvíli nijak neprojevuje. Zároveň je nutné konstatovat, že Česká republika je i nadále tranzitní a nikoliv cílovou zemí pro výše uvedené cizince. O uvedeném svědčí mimo jiné i to, že ze strany těchto cizinců není téměř výhradně využívána možnost požádat o mezinárodní ochranu na našem území.

Co s tím děláme?

V reakci na aktuální vývoj situace realizujeme namátkové kontroly v souladu se Schengenským hraničním kodexem, a to především v oblastech blízkých státní hranici se Slovenskem a také na významných silničních a železničních tazích ve vnitrozemí. S ohledem na počty takto odhalovaných nelegálních migrantů, kteří přes naše území tranzitují, jsme od 1. září 2022 na území Jihomoravského a Zlínského kraje zřídili dvě registrační pracoviště. Tato pracoviště jsou dislokována v Břeclavi a v Holešově.

Co se děje s těmito nelegálními migranty?

Cizinci, kteří nelegálně vstoupí na naše území, jsou Policií České republiky omezeni na osobní svobodě v souladu s právními předpisy. S každým zajištěným cizincem provádíme administrativní úkony, a to včetně zjišťování a ověřování totožnosti a samozřejmě také nezbytné bezpečnostní prověrky. Pro účely další identifikace nejen ze strany českých orgánů tyto nelegální migranty dále vyfotografujeme a zajistíme také jejich otisky prstů.

Na základě provedení výše uvedených úkonů jsou cizinci za naší asistence převezeni na vlakové nádraží Břeclav nebo Hulín, odkud naše území opustí nebo dále pokračují k vyřízení svého pobytu na území České republiky. Je vhodné zdůraznit, že po celou dobu provádění shora uvedených úkonů ze strany Policie České republiky jsou cizinci omezeni na osobní svobodě, a to konkrétně v režimu zajištění ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky a v žádném případě nehrozí jakékoliv riziko ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti v místech registračních pracovišť.

Co je s nimi dál?

Po provedení základních úkonů jsou občanům Sýrie vydány výjezdní příkazy s platností 30 dnů. Tito cizinci jsou dále poučeni, že s ohledem na skutečnost, že pochází z oblastí válečného konfliktu, se mohou dostavit na příslušné pracoviště k podání žádosti o legalizaci svého pobytu prostřednictvím víza k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky, nebo aby v uvedené době opustili území České republiky. Po dobu platnosti výše uvedeného víza má jeho držitel postavení legálně pobývajícího cizince na území České republiky.

Co když nejde o Syřany?

Osoby, které pocházejí ze státu, kam je možná realizace návratu, v souladu s právními předpisy taktéž zajišťujeme. Následně je umísťujeme do zařízení pro zajištění cizinců, odkud po provedení nezbytných úkonů organizujeme jejich návrat do vlasti. V případě cizince, který je tzv. nevyhostitelný (aktuálně státní příslušnost Afganistán a Palestina), bude, po provedení identifikačních úkonů, tomuto cizinci vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění dle § 119 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.